Hem / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Datum: 20190227

Vetportalens vision är att alla djur ska få rätt vård, till rätt pris, i rätt tid.

Vetportalen i Sverige AB är ett aktiebolag med verksamhet i Sverige med organisationsnummer 559168-3429.

Detta är Vetportalens integritetspolicy som har tagits fram i syfte att förtydliga Vetportalens ställning i fråga om integritetsfrågor och behandling av personuppgifter.

Vi säkerställer integriteten för veterinärer och annan behörig djurhälsopersonal samt de som arbetar yrkesmässigt med djurens hälso- och sjukvård och användare genom att behandla personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning, däribland den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, ”GDPR” och andra nationella dataskyddslagar i Sverige. Vetportalens mål är att bibehålla en hög skyddsnivå för den personliga integriteten.

Denna policy gäller för samtliga register, produkter och tjänster som tillhandahålls av Vetportalen. Vissa produkter och tjänster kan omfattas av särskilda villkor avseende behandlingen av personuppgifter vilka du kommer att upplysas om när du använder den aktuella tjänsten eller produkten.

1. Sammanfattning av våra rutiner för databehandling

Vetportalen samlar in personuppgifter i syfte att bland annat kommunicera med och uppfylla våra åtaganden gentemot veterinärer, annan behörig djurhälsopersonal, de som arbetar yrkesmässigt med djurens hälso- och sjukvård, användare samt samarbetspartners och annonsörer i enlighet med avtal vi ingått samt för att förbättra kvaliteten på Vetportalens tjänster och produkter.

Vi samlar även in personuppgifter i syfte att erbjuda dig kundanpassat innehåll och tjänster.

Vi använder också personuppgifter för att tillhandahålla en god kundtjänst så att vi kan besvara kundtjänstärenden, administrera medlemskonton, rätta till fel eller annat kopplat till ärenden som kunder eller användare gjort oss uppmärksamma på.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras så snart de inte längre är relevanta för de syften för vilka de samlades in.

2. I vilket syfte samlar vi in personuppgifter?

Registersyften

Vetportalen tillhandahåller registertjänster vilket innebär att vi samlar in och visar namn, telefonnummer och adresser till veterinärer, annan behörig djurhälsopersonal samt de som arbetar yrkesmässigt med djurens hälso- och sjukvård. Dessa uppgifter tillhandahålls bland annat genom allabolag.se och genom frivillig medlemsregistrering.

Kundanpassad och relevant annonsering

Våra produkter innehåller kundanpassad annonsering. Sådana annonser tillhandahålls av Vetportalen, samarbetspartners, annonsörer samt i vissa fall Vetportalens registrerade medlemmar. Därför kan vi samla in information om hur du som användare använder våra produkter och tjänster i syfte att skapa kundanpassat innehåll och annonser för dig.

Du kan säga nej till att Vetportalen behandlar dina uppgifter för att kundanpassa annonser på våra webbplatser. Mer information om detta kan du hitta på vetportalen.se/cookies.

Direkt marknadsföring

Vi använder personuppgifter för direkt marknadsföring i enlighet med lagar och praxis. I vissa fall kan behandlas personuppgifter för att erbjuda andra tjänster än Vetportalens egna tjänster. I sådana fall kan Vetportalen behandla personuppgifter med tredje part, som exempelvis Vetportalens samarbetspartners eller annonspartners. Vetportalens partners måste alltid skriva under ett avtal om behandling av personuppgifter för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Platsbaserade tjänster

För att kunna erbjuda användare platsbaserade tjänster och produkter kan Vetportalen samla in, använda och lagra platsdata inklusive den geografiska platsen i realtid för din dator eller enhet. Det hjälper oss att exempelvis erbjuda dig vägbeskrivningar samt möjlighet att ge dig information och erbjudanden från våra partners, annonsörer och medlemmar.

Samtycke till behandling av personuppgifter

När det finns ett rättsligt krav på att erhålla ditt samtycke till att behandla vissa typer av personuppgifter eller till en viss typ av behandling inhämtas sådant samtycke från dig före behandlingen av personuppgifterna.

3. Överföring av personuppgifter till tredje part

Vetportalen kan överföra personuppgifter till samarbetspartners om vi bedömer att det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller användare. Våra samarbetspartners måste alltid skriva under ett avtal om behandling av personuppgifter för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Vetportalen kan tillhandahålla uppgifter om ditt sökbeteende inom våra tjänster och produkter till samarbetspartners. Sådan uppgifter kan också tillhandahållas till våra samarbetspartners i syfte att påvisa intresset av en viss annonsering eller kampanj. Vi samlar inte in information eller visar annonser som gör att du kan identifieras personligen utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter kan överföras och behandlas av tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt Vetportalen för att möjliggöra för dessa företag att utföra de tjänster som Vetportalen beställt. Endast de personuppgifter som behövs för att uppfylla ovanstående lämnas ut till företagen. Alla tredjepartsleverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga personuppgiftsbiträdesavtal samt eventuella andra avtal som gäller mellan tredjepartsleverantören och Vetportalen och måste införa lämpliga och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Offentliga myndigheter

Vetportalen kan lämna ut personuppgifter till tredje part som exempelvis polisen eller annan offentlig myndighet, vid en brottsutredning eller om Vetportalen på annat sätt är skyldig att lämna sådana uppgifter enligt lag eller beslut från en offentlig myndighet.

4. Säkerhet och integritet

Vetportalen behandlar endast personuppgifter i de syften för vilka de samlades in och som angetts ovan. Personuppgifterna är endast tillgängliga för behöriga anställda som innehar en befattning som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifter behandlas och lagras inte längre än vad som krävs för det aktuella syftet.

Vetportalen uppfyller till fullo våra lagstadgade skyldigheter och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Vi har också infört interna riktlinjer för behandlingen av personuppgifter.

5. Var behandlas dina uppgifter?

I huvudsak behandlar vi dina uppgifter på servrar inom Sverige. Om dina uppgifter behöver överföras till tredje part utanför detta områden kommer ditt samtycke att efterfrågas.

6. Intyg om inga upphovsrättsliga hinder för publicering - www.vetportalen.se

Webbplatsen www.vetportalen.se har ett så kallat utgivningsbevis. Det är ett intyg om inga upphovsrättsliga hinder för publicering från Myndigheten för press, radio och tv vilket innebär att webbplatsen när skyddad enligt yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Till följd av detta gäller inte GDPR för publicering av personuppgifter på webbplatsen om en sådan tillämpning skulle bryta mot yttrandefriheten.

Ansvarig utgivare för www.vetportalen.se är Elin Elander. Du kan läsa mer om utgivarens ansvar här.

7. Externa länkar

Vetportalens webbplatser kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av Vetportalen. Om du klickar på en länk till en extern webbplats rekommenderar vi att du läser principerna för behandling av personuppgifter och användningen av cookies som gäller för den externa webbplatsen.

8. Vilka är dina rättigheter och valmöjligheter?

Vi har en rättslig skyldighet att säkerställa att din information förvaras korrekt och är uppdaterad. Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du informerar oss om eventuella förändringar av din information genom att kontakta Vetportalens supportavdelning.

Du kan närsomhelst utöva dina rättigheter avseende de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till tillgång och rättelse:
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig. Detta omfattar även rösten att informeras huruvida personuppgifter behandlas om dig eller inte, exakt vilka personuppgifter som behandlas och i vilket syfte, Du har också rätt att begära att felaktiga och ofullständiga personuppgifter korrigeras.

Rätt att göra invändningar:
Du har rätt att göra invändningar mott viss behandling av personuppgifter, exempelvis behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Rätt till radering:
Du kan också begära att dina personuppgifter raderas, om uppgifterna inte längre krävs för att de syften som de samlades in, om behandlingen är olaglig eller om personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna följa ett rättsligt krav. Om du vill att dina uppgifter raderas omber vi dig att kontakta Vetportalens support.

Rätt att återkalla ditt samtycke:
I fall där behandlingen av personuppgifter bygger på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen när som helst.

Välja bort marknadsföring:
Vi ger dig också möjlighet att välja bort framtida marknadsföring från oss varje gång vi sänder marknadsföringsmaterial till dig. Du kan också välja bort det när som helst genom att kontakta oss.

Om du vill lämna in klagomål till en nationell tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Med ”lokala” avses där du bor eller arbetar, eller där det påstådda intrånget begicks. Relevant myndighet i Sverige är Datainspektionen.

9. Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan då och då ändras, därför rekommenderar vi att du går in på denna länk regelbundet för att läsa den senaste versionen. Datumet på den senaste versionen visas högst upp, direkt under rubriken.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy, kontakta då Vetportalens support.

Du kan skicka e-post på info@vetportalen.se eller skicka ett brev till Vetportalen i Sverige AB, Köpmansgatan 22, 641 30 Katrineholm. Märk brevet med "Integritet".

UTGIVARANSVAR

www.vetportalen.se är en grundlagsskyddad databas.

Informationen Vetportalen tillhandahåller på webbplatsen www.vetportalen.se är en databas - det vill säga en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. En effekt av grundlagsskyddet är att tillämplighet av Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Ansvarig utgivare ansvarar för innehållet och ansvarig utgivare för www.vetportalen.se är Elin Elander, utsedd av Vetportalen i Sverige AB.

De delar på vetportalen.se som omfattas av Vetportalens utgivaransvar är:

  • Företag
  • Personer
  • Kartor

Persongenererade tilläggsuppgifter

Vissa delar av informationen på www.vetportalen.se är tillfört av användare på webbplatsen. Dessa uppgifter är så kallade persongenererade tilläggsuppgifter. Sådant innehåll ofattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Vetportalens utgivaransvar. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet separerat från övrigt material genom layout som tydliggör att informationen ändrats av medlem på www.vetportalen.se.

Här är ett exempel på hur det kan se ut:

Externt material och länkar

På Vetportalen förekommer även innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners. Dessa externa material omfattas inte heller av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Vetportalens utgivaransvar. För att tydliggöra detta för dig som användare är innehållet separerat från övrigt innehåll genom benämning och en kugghjulssymbol som leder till mer information.

Vetportalen ansvarar inte för innehållet i hyperlänkar som leder användare till webbplats som innehas av tredje part. Vetportalen ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser. Det innebär att utgivaransvaret endast omfattar det som finns direkt publicerat på www.vetportalen.se.

Övrigt

Har du några frågor gällande grundlagsskyddet är du välkommen att kontakta Vetportalen och ansvarig utgivare på info@vetportalen.se eller via kontakta oss.

Mer information om vad det innebär att ha utgivningsbevis för en databas hittar du hos Myndigheten för press, radio och tv.

© 2019 Vetportalen i Sverige AB

Vill du veta mer om veterinär-medlemskap?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Eller bli medlem direkt »